Na splošno o zemljiški knjigi

09.07.2019 / Marko Harb
V tem članku predstavimo zemljiško knjigo, kako je sestavljena in kakšne vrste vpisov poznamo
#1 - Na splošno o zemljiški knjigi

Zemljiška knjiga je javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami.

Zemljiška knjiga je sestavljena iz glavne knjige in zbirke listin.

Glavna knjiga je namenjena vpisu podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami, za katere zakon določa, da se vpišejo v zemljiško knjigo.

Zbirko listin tvorijo listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v glavno knjigo.

Vsi vpisi v zemljiški knjigi so javni. Javne so tudi listine, na podlagi katerih so bili opravljeni vpisi v zemljiško knjigo.

Vpisi pravic in pravnih dejstev v zemljiški knjigi učinkujejo od trenutka, ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo predlog za vpis, oziroma ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo listino, na podlagi katere o vpisu odloča po uradni dolžnosti, če ta zakon ne določa drugače.

Vrste vpisa:

(1) Vpisi v zemljiško knjigo so glavni vpisi in pomožni vpisi.

(2) Pravice in pravna dejstva se v zemljiško knjigo vpisujejo z glavnimi vpisi. Drugi podatki, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo, se vpisujejo s pomožnimi vpisi.

Glavni vpisi

(1) Glavni vpisi so vknjižba, predznamba in zaznamba.

(2) Pravice se v zemljiško knjigo vpisujejo z vknjižbo oziroma s predznambo, če zakon za posamezno vrsto pravice ne določa, da se vpisuje z zaznambo.

(3) Pravna dejstva se v zemljiško knjigo vpisujejo z zaznambo.

Pomožni vpisi

Pomožna vpisa sta plomba in poočitev.