Pravice in dolžnosti najemnikov in najemodajalcev

05.06.2019 / Marko Harb
V podjetju nepremicnina.si menimo, da je za dober odnos med najemniki in najemodajalci ključno poznavanje in izpolnjevanje pravic in dolžnosti, določenih s stanovanjskim zakonikom (SZ1)

Velikokrat pride do nesporazumov med najemniki in lastniki ravno zaradi nepoznavanja  pravic in dolžnosti vseh udeležencev.
V podjetju nepremicnina.si vedno poskrbimo, da pri oddaji oziroma najemu nepremičnin vse udeležence spoznamo s pravicami in dolžnostmi, ki jih najem oziroma oddaja prinaša.

Pravice najemnika stanovanja so: 

– uporabljati in izvajati posest nad stanovanjem; 
– opraviti popravila v stanovanju, če je popravilo neodložljivo, da se zavarujejo življenje ali zdravje stanovalcev, ali stanovanje in oprema v njem pred večjo škodo, ter zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi teh popravil; 
– zahtevati povrnitev škode, nastale zaradi opustitve obveznosti lastnika-( 
“vzdrževati stanovanje in skupne dele v stanovanjski ali večstanovanjski stavbi v stanju, ki zagotavlja najemniku normalno uporabo stanovanja ter skupnih delov ves čas trajanja najema”), tako da lahko zahteva povrnitev škode v enkratnem znesku ali z znižanjem najemnine; 
– zahtevati vračilo previsoko zaračunane najemnine; 
– zahtevati sorazmerno zmanjšanje najemnine za čas, ko stanovanja ni bilo mogoče normalno uporabljati, ker je lastnik opustil svoje dolžnosti. 
 

Obveznosti najemnika:  

– uporabljati najeto stanovanje v skladu z najemno pogodbo; 
– odgovarjati za škodo, nastalo pri nepravilni oziroma malomarni rabi stanovanja; 
– dopustiti vstop lastniku oziroma njegovemu pooblaščencu v stanovanje za preveritev pravilne uporabe stanovanja, vendar največ dvakrat letno; 
– poravnati stroške popravil v stanovanju, ki so posledica nepravilne oziroma malomarne uporabe stanovanja, skladno z določili najemne pogodbe; 
– obveščati lastnika o napakah na stanovanju, za odpravo katerih odgovarja lastnik v skladu z veljavnimi normativi in standardi; 
– plačevati najemnino za najeto stanovanje ter stroške, ki se plačujejo poleg najemnine, v skladu z najemno pogodbo; 
– pridobiti soglasje lastnika, če stanovanje več kot 60 dni v obdobju treh mesecev uporablja poleg najemnika oseba, ki ni navedena v najemni pogodbi; 
– predlagati lastniku sklenitev aneksa k najemni pogodbi, če se število oseb, ki uporabljajo stanovanje, spremeni; 
– vzdrževati stanovanje v obsegu, kot ga za najemnike določajo normativi za vzdrževanje po pravilniku iz 125. člena tega zakona. 


Dolžnosti lastnika:  

– izročiti stanovanje kot predmet najema po najemni pogodbi v stanju, ki najemniku stanovanja omogoča normalno uporabo stanovanja, skladno z veljavnimi normativi in standardi; 
– vzdrževati stanovanje in skupne dele v stanovanjski ali večstanovanjski stavbi v stanju, ki zagotavlja najemniku normalno uporabo stanovanja ter skupnih delov ves čas trajanja najema v skladu s pravilnikom iz 125. člena tega zakona; 
– odgovarjati za pravne in stvarne napake na oddanem stanovanju; 
– prijaviti oddajo stanovanja pri pristojnem davčnem organu in registrirati najemno pogodbo pri pristojnem registrskem organu v 30 dneh od sklenitve najemne pogodbe ali aneksa k najemni pogodbi.

#1 - Pravice in dolžnosti najemnikov in najemodajalcev